ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΣΥΝΤΥΣ̌IΕΣ  ΕΡΕΥΝ. ΟΜΑΔΑ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ  ΒΟΗΘΕΙΑ 


 

                                                                                                                   


1._Γραφή ειδικών συμβόλων

Για να γράψουμε τα γράμματα σ̌, ζ̌, ξ̌ και ψ̌ στο πεδίο της αναζήτησης μπορούμε:

- Είτε να χρησιμοποιήσουμε το κυπριακό πληκτρολόγιο (κατεβάστε το από εδώ).

- Είτε να πληκτρολογήσουμε το γράμμα που μας ενδιαφέρει ακολουθούμενο από το χαρακτήρα ' (δηλαδή την απόστροφο) που βρίσκεται στα δεξιά της οξείας. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα θα θεωρήσει ότι πληκτρολογήσαμε το γράμμα μαζί με το ειδικό σύμβολο, την κουππούα, που δηλώνει "παχιά" προφορά.

Παραδείγματα:

-         για να αναζητήσουμε τη λέξη σ̌έριν, πληκτρολογούμε τη διαδοχή <σ'έριν>

-         για να αναζητήσουμε τη λέξη αδρασ̌σ̌ελιά, πληκτρολογούμε τη διαδοχή <αδρασ'σ'ελιά>

2. Αναζήτηση

2.1. Απλή αναζήτηση

Η απλή αναζήτηση γίνεται πληκτρολογώντας ολόκληρη τη λέξη που μας ενδιαφέρει στο πεδίο αναζήτησης και πατώντας το πλήκτρο <enter> ή το κουμπί <Αναζήτηση>.

Προσοχή! Αν δεν πληκτρολογήσουμε τη λέξη με τρόπο που να την αναγνωρίζει το πρόγραμμα, η αναζήτηση δεν θα δώσει αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσουμε τη διαδοχή <σπίτι>, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα, γιατί η λέξη είναι γραμμένη στη βάση δεδομένων με τη μορφή "σπίτιν". Για το λόγο αυτό, πολλές φορές εξυπηρετεί καλύτερα η αναζήτηση με μπαλαντέρ.

 

2.2. Αναζήτηση με μπαλαντέρ

Αυτή η αναζήτηση βασίζεται σε τμήματα λέξεων, που πληκτρολογούμε σε συνδυασμό με τους χαρακτήρες * (αστεράκι) ή ? (ερωτηματικό). Το αστεράκι αναπαριστά ένα ή περισσότερους χαρακτήρες, ενώ το ερωτηματικό αναπαριστά ένα μόνο (οποιονδήποτε) χαρακτήρα.

2.2.1. Παραδείγματα αναζήτησης με *

Για να βρούμε τη λέξη σπίτιν, αρκεί να πληκτρολογήσουμε τη διαδοχή <σπί*> ή <σπίτ*>. Στην πρώτη περίπτωση το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι όλες οι λέξεις που αρχίζουν από σπί- (με αλφαβητική σειρά), δηλαδή:

σπίκκερ

σπίννος

σπίριτον

σπίριτος

σπίρτον

σπίτιν

Στη δεύτερη περίπτωση το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι όλες οι λέξεις που αρχίζουν από σπίτ-, δηλαδή:

σπίτιν

Προσοχή! Για τον υπολογιστή οι διαδοχές <σπίτ*> και <σπιτ*> είναι διαφορετικές, γιατί το ί (με τόνο) και το ι (χωρίς τόνο) είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Αν λοιπόν αντί για <σπίτ*> πληκτρολογήσουμε <σπιτ*>, το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι:

σπιτάλιν

σπιτάλλιν

σπιτφίξ

σπιτάκιν

Ο χαρακτήρας * μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ίδιο τρόπο στην αρχή ή στη μέση των λέξεων που θέλουμε να αναζητήσουμε. Παραδείγματα:

Αν πληκτρολογήσουμε <*σπ*>, το αποτέλεσμα θα είναι όλες οι λέξεις που περιέχουν τη διαδοχή χαρακτήρων -σπ- σε οποιαδήποτε θέση (συμπεριλαμβάνεται και η αρχική):

αγγουρόσπορος

άλλωσπως

ανηθόσπορος

ασπαλαθκιά

άσπρον

Αν πληκτρολογήσουμε <σπ*ω>, το αποτέλεσμα θα είναι όλες οι λέξεις που αρχίζουν από σπ- και τελειώνουν σε -ω (χωρίς τόνο), όσοι χαρακτήρες και να παρεμβάλλονται:

σπάζω

σπαρκώννω

σπαστρεύκω

σπηλιάζω

σπιάζω

σπιθθιρκάρω

Αν πληκτρολογήσουμε <*σπ*ω>, το αποτέλεσμα θα είναι όλες οι λέξεις που περιέχουν τη διαδοχή χαρακτήρων -σπ- σε οποιαδήποτε θέση (άρα όλες οι λέξεις της προηγούμενης αναζήτησης) και τελειώνουν σε -ω (πάντα χωρίς τόνο):

πασπατεύκω

ποσπάζω

προσππεύτω

σπάζω

σπαρκώννω

Αν πληκτρολογήσουμε <*σπ>, το αποτέλεσμα θα είναι μηδενικό, γιατί δεν υπάρχουν λέξεις που να τελειώνουν σε -σπ. Αν όμως πληκτρολογήσουμε <*σπώ> το αποτέλεσμα θα είναι όλες οι λέξεις που τελειώνουν σε -σπώ:

καρκιοσπώ

κουσπώ

Η χρήση του χαρακτήρα * με τον τελευταίο αυτό τρόπο μας επιτρέπει να αναζητήσουμε μεγάλες ομάδες λέξεων, π.χ. όλα τα ρήματα που τελειώνουν σε -ώννω (πληκτρολογούμε <*ώννω>).

2.2.2. Παραδείγματα αναζήτησης με ?

Ο χαρακτήρας ? είναι χρήσιμος κυρίως όταν έχουμε αμφιβολίες για τη γραφή μίας λέξης. Για παράδειγμα, αν διστάζουμε ανάμεσα σε γραφές όπως θκυο και δκυο, φκάλλω και βκάλλω, όξινον και όξυνον, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε αντίστοιχα <?κυο>, <?κάλλω>, <όξ?νον> για να βρούμε το λήμμα στη βάση δεδομένων.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε χρονοβόρες αναζητήσεις: αν ψάχνουμε μία λέξη που δεν ξέρουμε αν είναι συνεπαρτζ̌ιά ή συναπαρτζ̌ιά, αντί για μία αναζήτηση του τύπου <συν*> που θα μας δώσει μεγάλο πλήθος απαντήσεων, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τη διαδοχή <συν?παρτζ̌ιά>, οπότε το αποτέλεσμα θα είναι:

συναπατζ̌ιά

συνεπαρτζ̌ιά

συνοπαρτζ̌ιά

2.3. Αναζήτηση με περισσότερους μπαλαντέρ

Η πιο πάνω αναζήτηση μπορεί να γίνει ακόμη πιο γρήγορα αν συνδυάσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι δύο μπαλαντέρ. Έτσι, πληκτρολογώντας τη διαδοχή <συν?π*>, παίρνουμε ως αποτέλεσμα όλες τις λέξεις που αρχίζουν από συν- ακολουθούμενο από έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα, από -π- και από οτιδήποτε άλλο, δηλαδή:

συναπαρτζ̌ιά

συναπατζ̌ιά

συνεπαρτζ̌ιά

συνέπεια

συνεπώς

συνοπαρτζ̌ιά

συνοπλάζουμαι

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα * ή ? στην ίδια αναζήτηση. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε όλα τα σύνθετα του ρήματος βάλλω, θα πληκτρολογήσουμε <*βάλλω>, αν όμως θέλουμε να βρούμε τα σύνθετα του ρήματος βάλλω με προθέσεις των τριών γραμμάτων θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τη διαδοχή <???βάλλω>. Στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα θα είναι:

αποβάλλω

εισβάλλω

επιβάλλω

κροβάλλω

προβάλλω

συμβάλλω

υποβάλλω

  

2.4. Σύνθετες αναζητήσεις

2.4.1. Αναζήτηση με βάση τη γραμματική κατηγορία

Μπορούμε να δούμε όλες τις λέξεις μίας γραμματικής κατηγορίας (π.χ. όλες τις αντωνυμίες) επιλέγοντας την κατηγορία από το σχετικό πεδίο και πατώντας το κουμπί <Αναζήτηση>.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε αναζητήσεις μέσα σε μία γραμματική κατηγορία. Για παράδειγμα, έχοντας επιλέξει την κατηγορία «ουσιαστικό, θηλυκό», μπορούμε να πληκτρολογήσουμε στο πεδίο της αναζήτησης τη διαδοχή <> για να πάρουμε ως αποτέλεσμα όλα τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε έ:

κκελλέ

ππαλουζέ

σκεμπέ

στετέ

2.4.2. Αναζήτηση στα διάφορα πεδία της βάσης δεδομένων

Εκτός από το λήμμα, που παρουσιάζεται στην πρώτη στήλη του πίνακα, η αναζήτηση μπορεί να γίνει και σε άλλα πεδία της βάσης δεδομένων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ένδειξη «Σε ποια στήλη ψάχνω;» για να αναζητήσουμε λέξεις στα πεδία: ‘άλλες μορφές’, ‘άλλες γραφές’ και ‘προφορά’.

3. Δυναμική αλληλεπίδραση

Η δυναμική αλληλεπίδραση επιτρέπει να δούμε τα λήμματα με διαφορετική σειρά κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο της κάθε στήλης ξεχωριστά: με ένα κλικ στον τίτλο, το περιεχόμενο της στήλης εμφανίζεται σε αύξουσα αλφαβητική σειρά, με δύο κλικ σε φθίνουσα.


Ερευνητικό Πρόγραμμα Συντυσές. Copyright © 2011. Δημιουργία Ιστοσελίδας: Χαράλαμπος Θεμιστοκλέους.   Επικοινωνία.